Naziv pružaoca platnih usluga
 • ADDIKO BANK D.D. SARAJEVO
 • ASA BANKA D.D. SARAJEVO
 • BANKA POšTANSKA šTEDIONICA, A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • BOSNA BANK INTERNATIONAL - D.D. SARAJEVO
 • INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA D.D. VELIKA KLADUŠA
 • MF BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • NLB BANKA D.D., SARAJEVO
 • NOVA BANKA A.D. BANJA LUKA - organizacioni dijelovi koji posluju u Federaciji BiH
 • PRIVREDNA BANKA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 • PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO
 • RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH
 • SPARKASSE BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA
 • UNICREDIT BANK D.D.
 • UNION BANKA D.D. SARAJEVO
 • ZIRAATBANK BH D.D.

Uporedni prikaz naknada za poslovne subjekte

Uporedni prikaz naknada za poslovne subjekte obuhvata podatke o naknadama koje Agenciji za bankarstvo Federacije BiH (u daljem tekstu: Agencija) dostavljaju pružatelji platnih usluga u skladu sa Odlukom o sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja podataka za uporedni prikaz naknada usluga za poslovne subjekte u unutrašnjem platnom prometu i međubankarske naknade za transakcije platnim karticama („Službene novine Federacije BiH“ broj 31/21).

Usluge i naknade koje su uključene u uporedni prikaz naknada za poslovne subjekte definisane su Uputstvom za dostavu podataka za uporedni prikaz naknada usluga za poslovne subjekte u unutrašnjem platnom prometu i odnose se na usluge koje pružatelji platnih usluga pružaju poslovnim subjektima u unutrašnjem platnom prometu.

Objava uporednog prikaza naknada za poslovne subjekte ne predstavlja potpuni pregled tržišta obzirom da svi pružaoci platnih usluga ne nude sve usluge obuhvaćene uporednim prikazom naknada. Uporedni prikaz naknada pruža pregled naknada za sljedeće dvije opcije:

Prijava netačnih informacija u objavi uporednog prikaza naknada
U slučaju da poslovni subjekti smatraju da podaci o naknadama koji su objavljeni u uporednom prikazu naknada za poslovne subjekte na internet stranici Agencije nisu tačni, isti se mogu obratiti u pisanoj formi Agenciji, podnošenjem zahtjeva za prijavu netačnih informacija potpisanim od strane ovlaštene osobe za zastupanje poslovnog subjekta i ovjerenim pečatom poslovnog subjekta.

U prethodno navedenom zahtjevu poslovni subjekti obavezni su navesti informacije o podnosiocu zahtjeva (ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje poslovnog subjekta, naziv poslovnog subjekta, sjedište poslovnog subjekta, identifikacioni broj – JIB, kontakt podaci podnosioca zahtjeva), naziv pružaoca platnih usluga na kojeg se odnose netačne informacije, opis netačnih informacija sa dokumentima koji upućuju na iste, kao i datum podnošenja zahtjeva.

Agencija će zaprimljene zahtjeve za prijavu netačnih informacija obraditi u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva i dostaviti odgovor u pisanoj formi podnosiocu zahtjeva. Po potrebi, Agencija će kontaktirati pružaoce platnih usluga za provjeru i dostavu dodatnih podataka o zahtjevu za prijavu netačnih informacija.